2019-03-07 13:08Pressmeddelande

Det krävs ansvarsfull stängning av elcertifikatsystemet - debattartikel

null

Krävs ansvarsfull stängning av elcertifikatsystemet

(Debattartikel publicerad på Second Opinion 7 mars 2019) 

För att nå 100% förnybar energi till 2040 behövs mycket kapital. Energimyndighetens förslag på en stoppregel i elcertifikatsystemet innebär ett hårt slag mot investeringsklimatet och riskerar därmed framtida kostnadseffektiv utbyggnad. Ett flertal institutionella investerare går nu, tillsammans med Bodecker Partners, samman för att i remissvar presentera ett alternativt förslag. Elcertifikatsystemet måste, i enlighet med tidigare politiska utfästelser, stängas ansvarsfullt.

Utbyggnaden av förnybar energi i Sverige har gått i en rasande fart, betydligt snabbare än någon hade vågat hoppas på. Det har gjort att förhoppningarna om helt förnybart energisystem har fått fäste och blivit till skarpa mål. En övervägande del av utbyggnaden har möjliggjorts genom kapital från institutionella investerare, ofta från länder utanför Sverige.

Kostnaden för att bygga vindkraft har fallit, till stor del på grund av teknikutvecklingen men också mot bakgrund av lägre kapitalkostnader då Sverige har setts som ett lågriskland för investeringar. Bra vindlägen och låg politisk risk har attraherat institutionellt kapital som har hjälpt Sverige att nå sina förnybarhetsmål långt i förväg.

Energiöverenskommelsen och stoppregel gav förnyat förtroende

Utbyggnaden stannade av för några år sedan när dåvarande mål var på väg att uppnås i förväg och stoppmekanism saknades. Elcertifikatpriserna sjönk drastiskt på grund av det förväntade överutbudet och beställningar av nya turbiner föll till nära noll! Intresset från investerare återkom dock till följd av energiöverenskommelsen och en förnyad tillit till att utlovade stödsystem (elcertifikatsystemet) skulle stänga i rimlig balans tack vare en utlovad stoppmekanism.

Seden kom Energimyndighetens rapport i december förra året. Myndighetens rekommenderade stoppmekanism chockerade branschen och är inte en stoppmekanism överhuvudtaget enligt investerarna. Ett beslut i enlighet med detta är ett brutet löfte till de som har satsat stora pengar och enormt mycket arbete i att bygga ut det svenska förnybara elsystemet de senaste åren och därmed gett låga elpriser till konsumenter och svensk industri.

Energimyndighetens förslag skulle leda till ett enormt överutbud på marknaden och därmed ett system med noll-priser i över tjugo år. Det är helt orimligt.

Investeringsbolag går samman i gemensamt remissvar

Ett flertal investeringsbolag går därför nu samman och skriver, tillsammans med oss på Bodecker Partners, ett gemensamt remissvar med ett tydligt förslag kring en stoppmekanism som stänger elcertifikatsystemet i balans, upp mot tio år tidigare än planerat, men med samma måluppfyllelse.

Vårt förslag går i korthet ut på att tilldelningen stoppas efter att summan av total tilldelning inom systemet uppnår den totala efterfrågan, d.v.s. kvotplikten. Det gör att tidsperioden för tilldelning förkortas till, enligt våra preliminära analyser, runt år 2030. Därmed bör även kvotkurvan justeras om för att anpassas till samma period så att systemet kan stängas minst tio år i förväg.

Detta förslag stöds av en stor del av energibranschen där flera aktörer nu är inne på liknande lösningar. En sammanhållen position från branschen gör oss försiktigt optimistiska till ett beslut i denna riktning och vi hoppas på ett positivt bemötande och förståelse från beslutande politiker.

Sverige riskerar högre kostnader för sin energiomställning

Avslutningsvis. Det behövs mycket kapital för att nå Sveriges långsiktiga förnybarhetsmål, närmare bestämt över 200 miljarder kr till 2040 enligt Svensk Vindenergi. Detta kapital väntas till stor del komma från samma investerare som har byggt ut vår vindkraft de senaste åren.

Dessa investerare är fullt medvetna om att stödsystem kommer att fasas ut i takt med att kostnadsbilden faller. Däremot har de förutsatt att nuvarande stödsystem, d.v.s. elcertifikatsystemet, stängs på ett ansvarsfullt sätt med en rimlig balans mellan efterfrågan och utbud. Detta system har varit en avgörande faktor för befintlig utbyggnad och parker under konstruktion eller med bindande investeringsbeslut, ofta med redan ingångna långsiktiga försäljningskontrakt på el till fastpris.

Misslyckas Sverige med att säkerställa ett ansvarsfullt avslut, i enlighet med löftet om en stoppmekanism i samband med förlängning av certifikatsystemet, finns det en stor risk att det kapital som tidigare gått till investeringar i Sverige istället går till andra länder. Vi riskerar då att få en högre kostnad för vår energiomställning till 100% förnybart, en kostnad som i slutändan får bäras av konsumenter och svensk industri.

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Om Bodecker Partners AB

Bodecker Partners’ expertise within Swedish electricity certificates and carbon emission rights, as well as the Nordic power market, is first-class. We offer independent advisory services to power producers and renewable energy investors in addition to tailored portfolio management services for electricity certificates and carbon emission rights.


Kontaktpersoner

Fredrik Bodecker
Co-founding Partner - CEO
Fredrik Bodecker
Gustaf Sundelius
Co-founding Partner - Revenue Risk Management
Gustaf Sundelius
Mia Bodin
Co-founding Partner - Analysis & PPAs
Mia Bodin
Sevdie Denli
Senior porfolio manager, Green instruments & PPAs
Sevdie Denli